close


Aitareya TamraParniya Bhashyartha-Ratnamala
TITLE  :   ऐतरेयताम्रपर्णीयम् भाष्यार्थ-रत्नमाला
AUTHOR  :   श्रीनिवासः
DOMAIN  :   उपनिषदः
LANGUAGE  :   संस्कृतम्
BOOKS CONTRIBUTOR  :   राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः तिरुपति
SERIAL NO.  :   Ebharati-3234