close


SrimadBhagavadgita MadhvaBhashya JayatirthaVyakhya
TITLE  :   श्रीमद्भगवद्गीता मध्वभाष्यम् प्रमेयदीपिकाटीका
AUTHOR  :   श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्याः
DOMAIN  :   भगवद्गीता
LANGUAGE  :   संस्कृतम्
BOOKS CONTRIBUTOR  :   राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः तिरुपति
SERIAL NO.  :   Ebharati-3207