close


Ayurveda Mahakosha Or Shabdakosha
TITLE  :   आयुर्वेदीयमहाकोशः अर्थात् आयुर्वेदीयशब्दकोशः
PUBLISHER  :   महाराष्ट्र राज्य साहित्य अणि संस्कृति मण्डळ मुम्बई
PUBLISH YEAR  :   १९६८
DOMAIN  :   उपवेदाः
SUB-DOMAIN  :   आयुर्वेदः
PAGES  :   1021
LANGUAGE  :   संस्कृतम्
EDITOR  :   वेणीमाधवशास्त्री
SECOND EDITOR  :   नारायण-हरि-जोशी
PRINTER  :   निर्णयसागर-मुद्रणालयः
SERIAL NO.  :   Ebharati-3407