close


Adhyatma Tarangini (Yogashastra)
TITLE  :   अध्यात्मतरङ्गिणी (योगशास्त्रम्)
AUTHOR  :   सोमदेवाचार्यः
PUBLISHER  :   अहिंसामन्दिरप्रकाशनम्
DOMAIN  :   दर्शनानि
SUB-DOMAIN  :   योगः
PAGES  :   196
LANGUAGE  :   संस्कृतम् हिन्दी
EDITOR  :   पन्नालालः
PRIMARY COMMENTATOR  :   गणधरकीर्तिः
SECONDARY COMMENTATOR  :   पन्नालालः
NAME OF THE COMMENTARY  :   संस्कृत-टीका हिन्दी-टीका
PRINTER  :   नया-हिन्दूस्तान-मुद्रणालयः
SERIAL NO.  :   Ebharati-1502