close


BrahmaSphutaSiddhanta Vol..III
TITLE  :   ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तः तृतीयो भागः
AUTHOR  :   ब्रह्मगुप्ताचार्यः
PUBLISHER  :   Indian Institute of Astronomical and Sanskrit Research
PUBLISH YEAR  :   1966
DOMAIN  :   भारतीयविज्ञानम्
PAGES  :   600
LANGUAGE  :   संस्कृतम् हिन्दी
EDITOR  :   रामस्वरूपशर्मा
NAME OF THE COMMENTARY  :   वासनाविज्ञानभाष्यम्
PRINTER  :   पद्मश्रीः प्रकाशनम् च मुद्रणालयः
SERIAL NO.  :   Ebharati-3287