close


Patavali
TITLE  :   पाठावलिः
AUTHOR  :   श्री परशुरामपन्त-तात्पा-गोडबोले
PUBLISHER  :   बालकृष्णरामचन्द्रशास्त्रीठकार
PUBLISH YEAR  :   १८६३
DOMAIN  :   वेदाङगम्
SUB-DOMAIN  :   व्याकरणम्
PAGES  :   73
LANGUAGE  :   संस्कृतम्
SERIAL NO.  :   Ebharati-482