close


BrahmaSphutaSiddhanta Vol..II
TITLE  :   ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तः द्वितीयो भागः
AUTHOR  :   ब्रह्मगुप्तः
PUBLISHER  :   Indian National Science Academy
PUBLISH YEAR  :   1966
DOMAIN  :   भारतीयविज्ञानम्
PAGES  :   586
LANGUAGE  :   संस्कृतम् हिन्दी
EDITOR  :   रामस्वरूपशर्मा
NAME OF THE COMMENTARY  :   वासनाविज्ञानभाष्यम्
PRINTER  :   पद्मश्रीः प्रकाशनम् च मुद्रणालयः
SERIAL NO.  :   Ebharati-3286