close


Apastambadharmasutram - Adhyatma Patala Bhashyam
TITLE  :   आपस्तम्बधर्मसूत्रम् अध्यात्मपटलभाष्यम्
AUTHOR  :   शङ्कराचार्यः
DOMAIN  :   वेदाङ्गानि
SUB-DOMAIN  :   कल्पः
LANGUAGE  :   संस्कृतम्
BOOKS CONTRIBUTOR  :   राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः
SERIAL NO.  :   Ebharati-3031