close


TITLE  :   मन्त्रमहोदधिः सटीकः
PUBLISHER  :   खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन बम्बई
PUBLISH YEAR  :   2004
DOMAIN  :   आगमः
SUB-DOMAIN  :   तन्त्रशास्त्रम्
PAGES  :   278
LANGUAGE  :   संस्कृतम्
SERIAL NO.  :   Ebharati-319