close


TITLE  :   काथबोधः
PUBLISHER  :   चौखम्भा संस्कृत संस्थान
PUBLISH YEAR  :   वि. 2044
DOMAIN  :   आगमः
PAGES  :   140
LANGUAGE  :   संस्कृतम्
EDITOR  :   मुकुन्दलालशर्मा
PRIMARY COMMENTATOR  :   महाप्रभुलालगोस्वामी
PRINTER  :   श्री गोकुल मुद्रणालय
SERIAL NO.  :   Ebharati-320